Potravinárska výroba - 2-ročný učebný odbor

5         PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 2982 F POTRAVINÁRSKA VÝROBA

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola OBCHODU A SLUŽIEB, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

Názov ŠkVP

Pracovník v potravinárstve

Kód a názov ŠVP

29 Potravinárstvo

Kód a názov učebného odboru

2982 Fpotravinárska výroba(schválený MŠVVaŠ SR dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1735:1-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom)

Jazyk

slovenský

Stupeň vzdelania

nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Denná

 

Celková charakteristika absolventa

 

Absolventi učebného odboru 2982 F Potravinárska výroba sú spôsobilí plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila majú predpoklady uplatniť sa na trhu práce. Štúdium odboru, špeciálne prispôsobeného potrebám žiakov, im umožní získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. Sú schopní vykonávať jednoduché odborné a pomocné práce v celom odvetví potravinárskej výroby. Ovládajú príslušné pracovné postupy, jednoduchú obsluhu a nastavovanie strojov a základné práce v potravinárskej výrobe. Pri práci využívajú základné znalosti z oblasti surovín, pomocných materiálov a prídavných látok a vedia pracovať s ohľadom na ich vlastnosti a na ochranu životného prostredia. Pracovné úlohy zabezpečujú so súčasným hospodárnym využívaním surovín, materiálov a energií pri dodržiavaní hygieny, bezpečnosti práce a ochrane pred požiarom. Ovládajú základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom a vedia získavať informácie vo vzťahu k odboru štúdia. Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v príbuznom učebnom odbore, vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu. Spôsobilosti v oblasti osobnostného rozvoja charakterizujú absolventa ako človeka s vedomím vlastnej identity, adekvátnym sebavedomím a primerane rozvinutými komunikatívnymi a sociálno-interakčnými schopnosťami, v oblasti práce, sociálneho a osobného života ako iniciatívneho a zodpovedného, schopného kooperovať s inými ľuďmi, prispôsobovať sa meniacim sa spoločenským a pracovným podmienkam a dostatočne motivovaného na celoživotné vzdelávanie v zmysle osvojovania si nových vedomosti a aktívneho vyhľadávania nových možnosti sebarealizácie. Na to je absolvent vybavený adekvátnymi poznatkami, vedomosťami, zručnosťami.

 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponujestanovenými kľúčovými a odbornými kompetenciami.

Kľúčové kompetencie

 

a)      Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

 

Absolvent má:

-         zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,

-         identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,

-         vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,

-         vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,

-         popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,

-         zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie

-         má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,

-         spracovávať bežné administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,

-         používať odbornú terminológiu a symboliku,

-         vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,

-         využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,

-         ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať,

-         ovládať užívateľské operácie na počítači na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre celoživotné vzdelávanie,

-         rozvíjať svoju tvorivosť.

 

b)      Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

 

Absolvent má:

-         vyjadrovať sa v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

-         riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie,

-         identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie,

-         pracovať s elektronickou poštou.

 

c)       Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

 

Absolvent má:

-         prejaviť empatiu a sebareflexiu,

-         vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

-         pozitívne motivovať seba a druhých,

-         ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

-         stanoviť priority cieľov,

-         prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

-         diskutovať a pozorne počúvať druhých,

-         spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

-         určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-         predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-         prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom.

Odborné kompetencie 

 
a)      Požadované vedomosti

 

Absolvent má:

-         charakterizovať základné druhy potravinárskych surovín a pomocných látok,

-         popísať príslušné nástroje, náradie, stroje a zariadenia,

-         definovať základnú podstatu výrobného procesu,

-         definovať sanitačné opatrenia na pracovisku,

-         definovať zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,

-         opísať svoje možnosti uplatnenia sa na trhu práce a svojho osobnostného a kariérneho rozvoja,

-         opísať základné pravidlá plánovania a hospodárenia s peniazmi,

-         vysvetliť postup pri reklamácii chybného tovaru.

 

b)      Požadované zručnosti

 

Absolvent vie:  

-         pripraviť pracovisko,

-         pracovať so surovinami a materiálmi,

-         voliť správne pracovné postupy,

-         používať príslušné nástroje, náradia, stroje a zariadenia,

-         uskutočňovať práce v expedícii,

-         uskutočniť jednoduchú sanitáciu príslušných strojov,

-         správne odkladať a ukladať výrobky, nástroje a náradie,

-         vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku,

-         dodržiavať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany.

 

c)       Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti          

 

Absolvent sa vyznačuje:

-         schopnosťou pracovať samostatne aj v skupine pracovníkov,

-         dodržiavaním osobnej hygieny,

-         schopnosťou počúvať,

-         osvojovaním nových vedomosti a zručnosti,

-         schopnosťou adaptovať sa na nové podmienky,

-         uplatňovaním sebapoznávania a sebakontroly,

-         spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou.

 

Ukončovanie štúdia:

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške 

2-ročný učebný odbor je určený žiakom, ktorí nedokončili základnú školu.
Štúdium je orientované na praktické vyučovanie – týždenne sú štyri dni praktického vyučovania a jeden deň teoretického vyučovania.

Učebný plán

2982 Fpotravinárska výroba(začínajúc 1. ročníkom od 1. 9.2013)

 

Poskytnutý stupeň vzdelania:

nižšie stredné odborné vzdelanie

ISCED 2C

Dĺžka a forma vzdelávania:

2 roky, denné štúdium

 

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe podľa ŠVP

Celkový počet hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

5

157,5

Odborné vzdelávanie

50

1575

Disponibilné hodiny

5

157,5

CELKOM

60

1890

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku

Celkový počet hodín za štúdium

1.

2.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

4

3

7

220,5

Jazyk a komunikácia

1

1

2

63

·         slovenský jazyk a literatúra

1

1

2

 

Človek a hodnoty

1

 

1

31,5

·         etická výchova / náboženská výchova

1

 

1

 

Človek a spoločnosť

 

1

1

31,5

·         občianska náuka

 

1

1

 

Matematika a práca s informáciami

1

1

2

63

·         matematika

1

1

2

 

Zdravie a pohyb

1

 

1

31,5

·         telesná a športová výchova

1

 

1

 

Odborné vzdelávanie

26

27

53

1669,5

Teoretické vzdelávanie

2

3

5

157,5

·         potravinárska výroba

2

2

4

 

·         úvod do sveta práce

 

1

1

 

Praktická príprava

24

24

48

1512

·         odborný výcvik

24

24

48

 

SPOLU

30

30

60

1890

Účelové kurzy / učivo

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

5 dní

(min. 15 h)

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia

 

3 dni po 6 h

(5 dní internátne)

 

 

Účelové cvičenia(ochrana života a zdravia)

6 h za rok

(v teréne)

6 h za rok

(v teréne)

 

 

Záverečná skúška

 

5 dní

 

 

 

 Kompletný ŠkVP nájdete v sekcii "NA STIAHNUTIE"