TERMÍN DRUHÉHO KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK


Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb vyhlasuje druhé kolo 
prijímacích skúšok.

Termín konania: 21. júna 2022, od 8.00 hod.

Uchádzači o štúdium podajú prihlášku na štúdium prostredníctvom Edupage alebo poštou v písomnej podobe.


S pozdravom


                                                                                                                             Mgr. Anna Borbuliaková

                                       riaditel'ka školy

Telefón/fax                         ICO                      Dič                             E-mail                                                Internet

045/5512403             00159352             2021152287            skola@sosoaskrupina.sk              www.sosoaskrupina.sk