Voľby členov do rady školy


Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 


Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

vyhlasuje

voľby do Rady školy dňa 27.3.2024 pre zástupcu nepedagogických zamestnancov, pre zástupcu pedagogických zamestnancov a pre zástupcu žiakov.