Zlepšenie podmienok odborného výcviku na SOŠOaS Krupina

DSC04860

Stredná odborná škola obchodu a služieb  dňa 14.9.2021 slávnostne odovzdala do užívania  budovy  dielní odborného výcviku pre žiakov strojárskych a potravinárskych odborov . Na slávnostnej kolaudácii sa zúčastnili poslanci BBSK Ing. Radoslav Vazan , primátor mesta Krupina a Mgr. Maroš Skopal, predseda komisie školstva a športu ZBBSK, pozvaní hostia a žiaci spolu s pedagogickými zamestnancami školy.

Stredná odborná škola získala dňa 21.4.2018 získala  z ESF EÚ finančný grant z výzvy:

IROP-PO2-SC223-2016-14 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)

Hlavný cieľ  projektu:

Zvýšiť  počet  žiakov v strojárskych a potravinárskych  odboroch a vytvoriť podmienky, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov regiónu.

 

Projekt pod názvom"Zlepšenie podmienok praktického vyučovania na zvýšenie počtu žiakov v odbornom vzdelávaní SOŠOaS Krupina"financovaný na základe nenávratného finančného príspevku EU. Projekt sa realizoval v časovom horizonte od 1.1.2019 do 1.9.2021.

Celková   suma na realizáciu aktivít projektu bola: 1 063 853,93 €

Z toho suma NFP z prostriedkov SF  EÚ  : 1 010 661,23 €

Z prostriedkov  zriaďovateľa školy BBSK : 53 192,70 €

 

Pre splnenie cieľa projektu v projekte realizujeme tieto hlavné aktivity:

 

Aktivita č.1 – Materiálno-technické vybavenie dielní a odborných učební

Aktivita č.2 – Rekonštrukcia dielní - Autoservis

Aktivita č.3 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy strojárskych dielní a cukrárskej dielni


Výsledkom projektu budú aj naplnené tieto merateľné ukazovatele:

P0068 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl – 210 žiakov

P0310 Počet podporených SOŠ – 1

P0374 Počet renovovaných verejných budov – 2

P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 178,54 m2

P0617 Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach – 178,54 m2

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 20,32 t ekviv. CO2

P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 136 786,10 kWh/rok

 

Bližšie informácie  : https://www.sosoaskrupina.sk/kategoria/projekty 

Priložené fotografie