Kritéria prijímacích skúšok 2023/2024

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka

pre školský rok 2023/2024

Kód školy: 666 410,EDU ID:100009929

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, ako  príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65, § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní  v Rade školy a v Pedagogickej  rade, určuje nasledovné kritériá:

 

1. Počet prijatých žiakov – študijné a učebné odbory:

 

V školskom roku 2023/2024otvárame 3 triedy v odboroch:

 

Študijné odbory:

1 trieda

2413  K           Mechanik strojov a zariadení (4-ročný študijný odbor)

                    - (2413 K) duálne vzdelávanie

                         - možnosť získania certifikátov odbornej spôsobilosti

4553  K           Podnikateľ pre rozvoj vidieka (4-ročný študijný odbor) 

6442 K            Obchodný pracovník -duálne vzdelávanie                      

 

Učebné odbory:  

1 trieda

2487  H 01     Autoopravár - mechanik  (3-ročný učebný)

2433  H           Obrábač kovov (3-ročný učebný)

3152  H 02      Krajčír – dámske odevy (3-ročný učebný) -duálne vzdelávanie

2977  H           Cukrár – kuchár ( 4 – ročný učebný odbor )

 

2-ročné učebné odbory (mimo plánu výkonov): 

1 trieda

2982  F           Potravinárska výroba

2478  F           Strojárska výroba  

 

Nadstavbové štúdium 2-ročné:

1 trieda

6403 L            Podnikanie v remeslách a službách

3757 L            Dopravná prevádzka

2414 L 02        Strojárstvo – obrábanie materiálov

2982 L 02        Potravinárska výroba – pekárska  a cukrárska výroba

 

2.  Kritéria prijatia:

 

Všeobecné podmienky prijímacieho konania:

 

·              termín podania (odoslania) prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania do termínu určeného aktuálnymi predpismi. Prihlášku doručí zákonný zástupca na strednú školu.

·              úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy (pre 4-ročné študijné a 3-4 ročné učebné odbory)

·              ukončených 9 rokov povinnej školskej dochádzky na základnej škole pri žiakoch, ktorí ukončili základnú školu v 6. až 8. ročníku (pre 2-ročný učebný odbor)

·              pre nadstavbové štúdium – úspešne ukončené vzdelávanie v nadväzujúcom trojročnom  alebo štvorročnom učebnom odbore (výučný list)

Povinné prílohy prihlášky:

·              potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – len pre učebný odbor - 2433 H obrábač kovov. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka – sa nachádza v prílohe č.1

·          uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača so zdravotným znevýhodnením – predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor vzdelávania

·          uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou – predloží potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti

·          uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – predloží správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky

·          kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú  žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške

·          uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži – prekladá kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži

 

 

Termíny prijímacieho konania:

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka študijných odborov a prijímacie konanie do prvého ročníka učebných odborov sa koná v termínoch určených aktuálne platnými predpismi.

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

a)   v prvom termíne určenom aktuálne platnými predpismi

b)   v druhom termíne určenom aktuálne platnými predpismi

 

2.1 KRITÉRIÁ PRIJATIA pre Študijné  odbory:

Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe:

A.     prijímacích skúšok

B.  bez prijímacích skúšok

 

A.  Prijímanie žiakov na štúdium na základe prijímacích skúšok

Predmetmi prijímacej skúšky  pre študijné odbory sú:

2413  K    Mechanik strojov a zariadení           slovenský jazyk, matematika

4553  K    Podnikateľ pre rozvoj vidieka          slovenský jazyk, biológia

6442 K      Obchodný pracovník                      slovenský jazyk, matematika

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou.

Hodnotenie písomnej formy skúšky sa uskutoční na základe bodovacieho systému. K bodovému hodnoteniu písomnej skúšky sa pripočítajú aj body získané ohodnotením ďalších kritérií uvedených nižšie.

Bodové hodnotenie za písomnú formu (písomnú časť) prijímacích skúšok:

-         zo slovenského jazyka a literatúry – percentuálny zisk z testu sa premení na body(napr. 80%=80bodov)

-         z matematiky– percentuálny zisk z testu sa premení na body(napr. 80%=80bodov)

-         z biológie– percentuálny zisk z testu sa premení na body(napr. 80%=80bodov)

 

Bodové hodnotenie za prospech žiakov z profilového predmetu (SJL, MAT/BIO):

Stupeň prospechu                                                         počet bodov

výborný (1)                                                              40

chválitebný (2)                                                         30

dobrý (3)                                                                 20

 

Bodové hodnotenie za celkový prospech:

Ak žiak dosiahol za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9.ročníka ZŠ -

- celkový prospech –prospel/a s vyznamenaním, do celkového hodnotenie sa započíta50 bodovza každý školský rok,

- celkový prospech –prospel/a veľmi dobre, do celkového hodnotenie sa započíta25 bodovza každý školský rok.

 

Bodové hodnotenie za predmetové olympiády a súťaže:

Predmetová olympiáda / súťaž sa započítava do celkového hodnotenia prijímacej skúšky, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v medzinárodnom, celoslovenskom, krajskom alebo okresnom kole, v 8.ročníku alebo v 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde, Pytagoriáde, športovej súťaži.

 

Úroveň súťaže

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

Medzinárodná

100

90

80

70

60

Celonárodná

80

70

60

50

40

Krajská

60

50

40

30

20

Okresná

40

30

20

10

5

 

Žiaci budú prijatí na štúdium podľa súčtu bodov dosiahnutých na základe bodového hodnotenia jednotlivých kritérií -podľa poradia v akom sa umiestnia na prijímacej skúške.

 

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje postupne:

1.   prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – §67, odsek 3 školského zákona) pokiaľ lekárske odporúčanie dovoľuje žiakovi štúdium zvoleného odboru; v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných žiakov,

2.   počet bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku z matematiky resp. biológie podľa zvoleného študijného odboru,

3.   počet bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,

  1. preferenčné body za prospech z profilového predmetu - MAT/BIO podľa zvoleného študijného odboru,
  2. preferenčné body za prospech z profilového predmetu – SJL,

6.   preferenčné body za celkový prospech

  1. preferenčné body za predmetové olympiády / súťaže.

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

B.  Prijímanie žiakov na štúdium bez prijímacích skúšok

 

Do študijných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky (písomnej formy) žiaci:

 

a)   ktorí dosiahli v Testovaní 9 min. 80% z každého predmetu (SJL, MAT):žiakom sa započíta plný počet bodov z povinných predmetov písomnej časti PS.

 

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje postupne:

1.   prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – §67, odsek 3 školského zákona) pokiaľ lekárske odporúčanie dovoľuje žiakovi štúdium zvoleného odboru; v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných žiakov,

  1. preferenčné body za prospech z profilového predmetu - MAT/BIO podľa zvoleného študijného odboru,

3.   preferenčné body za prospech z profilového predmetu – SJL,

4.   preferenčné body za celkový prospech

  1. preferenčné body za predmetové olympiády / súťaže.

 

b)   ktorí úspešne ukončia vzdelávanie v príslušnom učebnom odbore a rozhodnú sa pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

Absolventi stredných škôl podávajú prihlášky na nadstavbové štúdiumdo termínu určeného aktuálnymi predpismi.

2.2 KRITÉRIA PRIJATIA pre Učebné odbory :

 

Žiaci prihlásení do učebných odborov budú prijatí  bez  prijímacej  skúšky.

 

Určenie poradia prijatia na štúdium 

 

Ak počet prihlásených žiakov do príslušného učebného odboru presiahne počet žiakov podľa schváleného plánu výkonov, určí sa poradie uchádzačov na základe bodovacieho systému. Body budú uchádzačom pridelené ohodnotením nasledujúcich kritérií:

 

Bodové hodnotenie za celkový priemerný prospech žiakov, za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9.ročníka ZŠ:

Priemerný prospech                                                     počet bodov

Do 1,5 vrátane                                                          50

Nad 1,5 do 2,0 vrátane                                               40

nad 2,0 do 2,5 vrátane                                               30

nad 2,5 do 3,0 vrátane                                               20

nad 3,0 do 3,5 vrátane                                               10

nad 3,5                                                                    0

 

Bodové hodnotenie za prospech žiakov z profilového predmetu:

Pre učebný odbor                                   Profilové predmety

2487  H 01     Autoopravár - mechanik       matematika, technika

2433  H         Obrábač kovov                    matematika, technika

3152  H 02    Krajčír – dámske odevy        matematika, technika

2977  H         Cukrár – kuchár                  biológia, technika

Stupeň prospechu  počet bodov

výborný (1)                                                              40

chválitebný (2)                                                         30

dobrý (3)                                                                 20

 

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje postupne:

1.   prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – §67, odsek 3 školského zákona) pokiaľ lekárske odporúčanie dovoľuje žiakovi štúdium zvoleného odboru; v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných žiakov,

  1. preferenčné body za prospech z profilového predmetu - MAT/BIO podľa zvoleného učebného odboru,

3.   preferenčné body za prospech z profilového predmetu – Technika,

4.   dosiahnutého priemerného prospechu na ZŠ za 1. polrok 9.ročníka.

 

 

 

3.   Rozhodnutie o prijatí:

 

Riaditeľka školy v termíne určenom aktuálne platnými predpismi zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

Zákonný zástupca najneskôr v termíne určenom aktuálne platnými predpismi písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

4.   ĎALŠIE USTANOVENIA:

 

Nadpočetným žiakom budú ponúknuté voľné miesta v iných učebných a študijných odboroch na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine.

 

V prípade potreby individuálneho učebného plánu v dôsledku sťažených podmienok pre vzdelávanie, je potrebné túto skutočnosť dokladovať v termíne určenom riaditeľkou školy najneskôr 31.augusta 2023.

 

Prevod slovného hodnotenia a hodnotenia absolvoval na známku:

 

Uchádzačom o štúdium, ktorí majú na prihláške za daný vyučovací predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“ sa toto hodnotenie nahradí hodnotením z daného predmetu z najbližšieho školského roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

Uchádzačom o štúdium, ktorí majú na prihláške za daný vyučovací predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné hodnotenie, bude nahradené známkou na základe prevodu stupnice slovného hodnotenia a popisu slovného hodnotenia, ktoré poskytne príslušná základná škola.

 

V prípade neposkytnutia stupnice slovného hodnotenia a popisu stupnice slovného hodnotenia základnou školou sa bude postupovať nasledovne:

 

Uchádzačom o štúdium, ktorí majú na prihláške za daný vyučovací predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné hodnotenie, bude nahradené známkou, ktorá bude vypočítaná ako aritmetický priemer známok z daného predmetu uvedených na prihláške na štúdium. Aritmetický priemer vypočítaný do 0,50 vrátane bude zaokrúhľovaný vždy nadol (príklad: do 1,50 = výsledná známka 1; od ;1,51 – 1,99 = výsledná známka 2;...).

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, najneskôr do termínu určeného aktuálne platnými predpismi.Prijímacie skúšky v druhom kole sa budú konať v termíne určenom aktuálne platnými predpismi.

 

 

Kritéria boli prerokované a schválené v Pedagogickej rade dňa : 25.1.2022

 

 

V  Krupine  dňa   11. 2. 2022

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková
           riaditeľka školy

 

 

Kritéria boli prerokované a schválené v Rade školy dňa :

 

 

 

 

V Krupine  dňa: 24.2.2022                                               Ing. Eva Fekiačová

                                                                          Predsedníčka RŠ SOŠOaS Krupina

 


 

Okruhy tém prijímacích skúšok:

Okruhy otázok - SJL

1)     Čítanie s porozumením

2)     Jednoduchá veta

3)     Súvetie

4)     Slovné druhy

5)     Vetné členy

6)     Pravopis

7)     Písanie veľkých písmen na začiatku slov

8)     Ľudová slovesnosť

9)     Základné diela autorov slovenského romantizmu a realizmu

Okruhy otázok - MAT

1)     Číselné množiny – počítanie s prirodzenými (deliteľ, násobok), celými (priorita operácií, zátvorky, znamienka) a racionálnymi číslami (zlomky)

2)     Výrazy s premennou – násobenie, delenie, sčitovanie a odčitovanie výrazov so zátvorkami

3)     Rovnica – odstránenie zlomkov, riešenie ekvivalentnými úpravami, overenie výsledku

4)     Finančná matematika – percentá, zľava, zdraženie, porozumenie percentuálnym grafom

5)     Pravouhlý trojuholník – výpočty pomocou Pytagorovej vety v rovnostrannom a rovnoramennom trojuholníku

6)     Telesá – povrch, objemu a hmotnosť útvarov (kocka, hranol, valec, guľa) + premeny jednotiek

7)     Konštrukcie v pripravenom trojuholníku – výšky, ťažnice, osi strán, osi uhlov, opísaná a vpísaná kružnica

Okruhy otázok - BIO

1)     Fotosyntéza

2)     Stavba tela rastlín – pomenovať a popísať jednotlivé časti

3)     Človek – vedieť vymenovať, popísať jednotlivé sústavy človeka a uviesť význam

4)     Životné prostredie – definovať, uviesť živé a neživé zložky prostredia

5)     Vzťahy medzi organizmami – definovať jedinec, populácia, veľkosť populácie, konkurencia, symbióza (spolužitie), parazitizmus, hostiteľ, parazit, predácia, predátor, korisť.

6)     Globálne ekologické problémy – vymenovať a stručne charakterizovať

 

Ukážky testov prijímacej skúšky sú k dispozícii na webe:

https://www.sosoaskrupina.sk/web_files/2022/2/1829.pdf

https://www.sosoaskrupina.sk/web_files/2022/2/1828.pdf

https://www.sosoaskrupina.sk/web_files/2022/2/1827.pdf