Projekt Rozvoj cestovného ruchu v regióne Hont prostredníctvom odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka na SOŠOaS v Krupine


V mesiacoch september až november 2020 sa realizoval projekt Občianskeho združenia RODIČIA A PRIATELIA PRE SOŠOaS v Krupine s názvom:Rozvoj cestovného ruchu v regióne Hont prostredníctvom odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka na SOŠOaS v Krupine. Projekt bol financovaný s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Hlavným cieľom projektu je propagácia študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka, zlepšenie odborných kompetencií žiakov a s tým spojené rozvíjanie cestovného ruchu v regióne Hont.

Žiaci študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka už v predchádzajúcom školskom roku v rámci predmetu odborný výcvik vysadili v školskej záhrade ovocné stromy a kríky, starali sa o vysadený vinič. V rámci projektu bolo zakúpené pracovné náradie na starostlivosť o ovocné stromy a vinič. Obstaral sa aj motorový kultivátor, ktorý bude využívaný na obrábanie pôdy v školskej záhrade, kde je realizovaný odborný výcvik. Cez projekt boli zakúpené veci potrebné k chovu zajacov, čím budú môcť žiaci získať potrebné zručnosti pri chove týchto malých hospodárskych zvierat. Zaobstarané boli aj veci pre vytvorenie bylinkovej špirály v areáli školy, ktorá bude slúžiť pre potreby vyučovania a tiež dopestované bylinky nájdu uplatnenie v školskej jedálni. Z dôvodu mimoriadnej situácie boli presunuté aktivity – práca žiakov s náradím, realizácia bylinkovej špirály a vybudovanie dotykovej ZOO – na jar 2021.

Naplnenie cieľa propagácie študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka bolo uskutočnené vytvorením brožúrky, v ktorej nájdete informácie o škole, spomínanom študijnom odbore a spolupráci s miestnymi organizáciami cestovného ruchu v regióne Hont a inými miestnymi organizáciami.

Realizácia projektu prispeje k skvalitneniu vyučovania v danom študijnom odbore a k prehĺbeniu odborných kompetencií žiakov. Reálne získané zručnosti a skúsenosti budú predpokladom k tomu, že z našich absolventov budú manuálne zruční odborníci. Propagáciou daného študijného odboru, činností a aktivít žiakov a spoluprácou s miestnymi organizáciami podporíme záujem verejnosti o región Hont a prispejeme k jeho rozvoju. Zároveň budeme rozvíjať osobnostné charakteristiky žiakov a motivovať ich pre podnikanie v rámci rozvoja vidieka, aby sme z nich pripravili schopných a tvorivých podnikateľov.

Výsledky projektu budú slúžiť žiakom v danom študijnom odbore, rodičom, širokej verejnosti. Projekt bude podporovať cestovný ruch v meste Krupina vytvorením dotykovej zoo s hospodárskymi zvieratami v priestoroch školy, či výslednými produktami z ovocného sadu a bylinkovej špirály.

 

 

Ing. Eva Sopková, Ing. Bohumila Balková