Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu)

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


               Ján Budaj
minister životného prostredia
        Slovenskej republiky


R o z h o d n u ti e 
ministra životného prostredia Slovenskej republiky o žiadosti o projekt predloženej na základe výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03

Na základe odporúčania Výberovej komisie pre program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 — 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 — 2021 zo dňa 30.09.2020

schvaľujem

žiadosť o projekt

Názov projektu:Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu)
Kód žiadosti o projekt:ACC03/05
Žiadateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina

M. R. Štefánika 8, 96301 Krupina

Výška schváleného grantu:21 310 EUR

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov)


V rámci nášho Environ projektu : „Vzdelávaním mladých ľudí prispejeme k zmene klímy. “(ClimaEdu). Žiaci SOŠOaS Krupina, GAS Krupina, spoločne so žiakmi  Základnej školy J.C. Hronského,  dňa  15. 11. 2021  vysádzali v parku základnej školy dreviny a rastliny na budovanie parkovej zelene školy. 


Dňa  16.02.2022  boli umiestnené nové smetné koše na triedenie odpadu. Smetné koše žiaci III.P poskladali a nalepili na ne popisy s označením. Následne ich rozmiestnili na viacerých miestach školy. V blízkosti smetných košov vyvesili aj informácie, čo do daných košov patrí a čo do nich nepatrí. Týmto krokom chceme zvýšiť povedomie triedenia odpadu všetkých žiakov školy a upozorniť na jeho význam.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
29. 06. 2022  Zrážky235 kB [pdf]
17. 06. 2022  Enviromentálny program Strednej odbornej školy obchodu a služieb Krupina.691 kB [pdf]
31. 05. 2022  Workshop_ZŠ_KA_Horná_27052022588 kB [pdf]
20. 05. 2022  Workshop_ZŠ_KA_Dolná_17052022593 kB [pdf]
04. 05. 2022  Gazdovský jarmok SOSOAS613 kB [pdf]
03. 05. 2022  SOSOaS Papulka422 kB [pdf]
25. 04. 2022  Workshop Klima EDU 22.4.2022534 kB [pdf]
21. 02. 2022  Pracovný list - sledovanie hmyzu313 kB [pdf]
16. 02. 2022  PL5_Yzop_lekársky347 kB [pdf]
16. 02. 2022  PL4_Mäta_pieporná421 kB [pdf]
16. 02. 2022  PL3_Nechtík_lekársky427 kB [pdf]
16. 02. 2022  PL1_Byliny_a_liečivé_rastliny622 kB [pdf]
16. 02. 2022  PL2_Levanduľa_lekárska403 kB [pdf]
14. 01. 2022  Didaktické_pexeso_klíma_Zeme1 022 kB [pdf]
06. 12. 2021  OVY_PRV261 kB [pdf]
06. 12. 2021  Osnovy PRS197 kB [pdf]
06. 12. 2021  LNT III.P opravene - TTVP180 kB [pdf]
06. 12. 2021  BIO- PRV - ENVIRO - HMYZ191 kB [pdf]
02. 11. 2021  PL 5 Zrážky a ich meranie331 kB [pdf]
02. 11. 2021  PL 4 Zásahy jednotlivcov na obnovu vody a ochranu klímy381 kB [pdf]
02. 11. 2021  PL 3 Kolobeh vody v prírode312 kB [pdf]
02. 11. 2021  PL 1 Vlhkosť vzduchu272 kB [pdf]
02. 11. 2021  PL 2 Oblaky339 kB [pdf]
27. 10. 2021  odpady v strojárstve245 kB [pdf]
27. 10. 2021  odpady v poľnohospodárstve685 kB [pdf]
27. 10. 2021  Odpady v gastonómii132 kB [pdf]
27. 10. 2021  Odpady v domacnostiach135 kB [pdf]
27. 10. 2021  Odpady v autodielnach127 kB [pdf]
17. 05. 2021  SOŠOaS Krupina_Norway+Grants+only+presentation+-+TEMPLATE6 654 kB [pptx]
10. 11. 2020  ClimaEdu237 kB [pdf]

Priložené fotografie