Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu)

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


               Ján Budaj
minister životného prostredia
        Slovenskej republiky


R o z h o d n u ti e 
ministra životného prostredia Slovenskej republiky o žiadosti o projekt predloženej na základe výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03

Na základe odporúčania Výberovej komisie pre program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 — 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 — 2021 zo dňa 30.09.2020

schvaľujem

žiadosť o projekt

Názov projektu:Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu)
Kód žiadosti o projekt:ACC03/05
Žiadateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina

M. R. Štefánika 8, 96301 Krupina

Výška schváleného grantu:21 310 EUR

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov)Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 11. 2020  ClimaEdu237 kB [pdf]
17. 05. 2021  SOŠOaS Krupina_Norway+Grants+only+presentation+-+TEMPLATE6 654 kB [pptx]

Priložené fotografie